T.C.
BEYTÜŞŞEBAP KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

MEYVECİLİK PROJESİ ( CEVİZ VE ELMA FİDANI) ALIM İŞİ mal alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
 a) Adresi : Hükümet Konağı 3.Kat

 b) Telefon ve faks numarası : 0486 311 20 03 - 0486 311 20 59
 c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu mal alımının
 a) Niteliği türü ve miktarı : Mal alımı 1500 Adet Granyy Smith ( En az 1 yaşında), 650 Adet Red Chief ( En az 1 yaşında), 2500 Adet Fernor ( En az 1 m boy ve 1 yaşında), 500 Adet Fernette ( En az 1 m boy ve 1 yaşında), 116 Adet Budama Makası, 116 Adet Budama Testeresi, 116 Adet İlaçlama Pompası, 3 Adet Elma, Ceviz , Budama Makası, Budama Testeresi ve Plastik İlaçlama Pompası Teknik Şartnamesi ,
 b) Yapılacağı yer : Beytüşşebap Merkez ve Köyleri
 c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
3 - İhalenin
 a) Yapılacağı yer : Beytüşşebap Hükümet Konağı 3.Kat
 b) Tarihi ve saati : 24.01.2019 - 14:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
d ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur belgesi
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
j ) İş Deneyim Belgesi
İş Deneyim Belgesi4734 sayılı kanunun 62 inci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağında mühendis olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafındanda kullanılabilmesi mümkündür.Ancak ortaklık oranları %50-%50 olan tüzel kişilere ilişkin düzenlemede her iki ortağında mühendis olması koşulu aranacak olup ortaklardan birinin veya her ikisinin de mimar olduğu %50-%50 ortaklık oranları olan tüzel kişiler ortaklarına ait mezuniyet belgeleriyle ihaleye katılamayacaklardır.
Tüzel kişilerin ( her iki ortağında mühendis olup %50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler hariç) ortaklarına ait mezuniyet belgesini iş deneyimlerini teşvik için sunabilmeleri için,mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır %51 hissesine sahip olunduğunun ,ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM,SMMM yada ticaret ve sanayi odası /ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenen ( KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile teşvik edilmesi zorunludur .
5 - Bu ihalede benzer iş olarak ; Fidan Alım İşi
6 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9 - İhale dokümanına İlçe Özel İdare Odası
’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 300 TL karşılığı verilmektedir.(Şartname Hesabı: 08697674-5002, Teminat Hesabı: 08697674-5113 )
10 - İstekliler tekliflerini ,iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11 - Teklifler; 24.01.2019 tarih ve saat 13:55’e kadar İlçe Özel İdare Odası'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az takvim günü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
 
 
İsmail PENDİK
Kaymakam/Birlik Başkanı